Gia Đình Ông - Trần Bảo Toàn

 photo Untitled-2 copy_zpsnbar4cym.jpg

                     Ông - Trần Bảo Toàn & Bà - Nguyễn Thị Thành

                                Gia Đình Định Cư Tại  Canada

Một Số Hình Ảnh Của Gia Đình Ông Trần Bảo Toàn ( Mr Toan Tran )

1 * Ông Trần Bảo Toàn - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm 1948.- Tuổi Mậu Tý

Tiểu Sử : ................................................................................................

2 * Bà Nguyễn Thị Thành - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ........ - Tuổi .............

Tiểu Sử : ................................................................................................

3 * Trần Linh Chi - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ....... - Tuổi ........

Tiểu Sử : ................................................................................................

4 * Trần Thu Hà  - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ....... - Tuổi ........

Tiểu Sử : ................................................................................................