Gia Đình Ông Trần Bảo Thái


         

     
   

                                  Ông - Trần Bảo Thái & Bà - Vũ Thị Huệ

                             Gia Đình Thường Trú Tại Nam Định - Việt Nam


           Trần Thanh Tuấn
          

                Trần Bảo Tân
          

             Trần Diệu Hiền
         
 

 

           Một Số Hình Ảnh Của Gia Đình Ông Trần Bảo Thái

1 * Ông Trần Bảo Thái- Sinh Ngày 01 Tháng 01 Năm 1953.- Tuổi Quý Tỵ

Tiểu Sử : ................................................................................................

2 * Bà Vũ Thị Huệ - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm 1958 - Tuổi Mậu Tuất

Tiểu Sử : ................................................................................................

3 * Trần Thanh Tuấn  - Sinh Ngày 06 Tháng 12  Năm 1978  - Tuổi Mậu Ngọ

Tiểu Sử : ................................................................................................

4 * Trần Bảo Tân - Sinh Ngày 17 Tháng 12  Năm 1982 - Tuổi Mậu Tuất

Tiểu Sử : ................................................................................................

5 * Trần Thị Diệu Hiền - Sinh Ngày 06 Tháng 02  Năm 1987 - Tuổi Đinh Mão

Tiểu Sử : ................................................................................................

6 * Trần Thị Phương Nga - Sinh Ngày 03 Tháng 08  Năm 1980 - Tuổi Canh Thân

Tiểu Sử : ................................................................................................

7 * Trần Bảo Phúc - Sinh Ngày 08 Tháng 04  Năm 2007 - Tuổi Đinh Hợi

Tiểu Sử : ................................................................................................

8 * Trần Bảo Hiếu - Sinh Ngày 23 Tháng 05  Năm 2011 - Tuổi Tân Mão

Tiểu Sử : ................................................................................................