Gia Đình Ông - Trần Bảo Hải

                     Ông Kế Trưởng - Trần Bảo Hải & Bà Phí Thị Hương

                             Gia Đình Định Cư Tại Calgary Canada

Một Số Hình Ảnh Của Gia Đình Ông Trần Bảo Hải ( Mr Hai Tran )

1 * Ông Trần Bảo Hải - Sinh Ngày 13 Tháng 07 Năm 1942.- Tuổi Nhâm Ngọ

Tiểu Sử : ................................................................................................

2 * Bà Phí Thị Hương - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ........ - Tuổi .............

Tiểu Sử : ................................................................................................

3 * Trần Minh Chiến ( TIM TRAN ) - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ....... - Tuổi ........

Tiểu Sử : ................................................................................................

4 * Trần Minh Thắng ( JONH TRAN ) - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ....... - Tuổi ........

Tiểu Sử : ................................................................................................

5 * Trần Mỹ Anh ( ANNE TRAN ) - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ....... - Tuổi ........

Tiểu Sử : ................................................................................................

6 * Trần Thu Hiền ( EILLEN TRAN ) - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ....... - Tuổi ........

Tiểu Sử : ................................................................................................