Gia Đình Bà - Trần Thị Tú Lan ( Bà Làn )

 
        Bà Trần Thị Tú Lan ( Bà Làn )
              Sinh 1928 - Mất 15 / 12 /1992
                                    Ông - Phù Kính Dư ( Keeng )
                   Sinh 1917 - Mất 02 /11 /2000
 
 

 

1 * Bà - Trần Thị Tú Lan ( Bà Làn ) - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm 1928 ( Tuổi Mậu Thìn )- Mất 15 Tháng 12 Năm 1992

Thứ năm, Ngày 15 Tháng 12 ÂL Năm 1992

Dương lịch: Ngày 7 Tháng 1 Năm 1993
Bát tự: Giờ Nhâm Tí, ngày Mậu Tí, tháng Qúy Sửu, năm Nhâm Thân

Tiểu Sử : ................................................................................................

2 * Ông - Phù Kính Dư ( Keeng ) - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm 1917 - Tuổi Giáp Ngọ - Mất 12 Tháng 11 Năm 2000

Thứ năm, Ngày 12 Tháng 11 ÂL Năm 2000

Dương lịch: Ngày 7 Tháng 12 Năm 2000
Bát tự: Giờ Giáp Tí, ngày Kỷ Hợi, tháng Mậu Tí, năm Canh Thìn

Tiểu Sử : ................................................................................................

 

 
       Phó Xểnh Kóong
                                                             Phù Ngần
 
 

 

3 * Phó Xểnh Kóong - Sinh Ngày 04 Tháng 11  Năm .1958 - Tuổi Mậu Tuất

Tiểu Sử :

Sống tại Hà Nội

 

4 * Phù Ngần  - Sinh Ngày 10 Tháng 11 Năm 1962 - Tuổi Nhâm Dần

Tiểu Sử : ................................................................................................