Hoa Quả Lai

Hoa Quả Lai

Bây giờ Táo đã thành cam

Qủa cam thành dứa quả đào thành lê

Con người cũng chẳng ra gì

Lương Tâm đánh mất

Chạy đi đường nào...