Vô Đề

Vô  Đề
Thấm thoát trôi đi đã Bẩy mươi
Nhưng luôn vẫn nhớ tới nụ cười 
Tay bồng con bế thời đã hết
Đến nay bế cháu thấy càng tươi.H/T       
                


 


  Một trà một rượu một đàn gà
  Chúng nó luôn luôn tới quấy ta
  Chừa được thứ nào hay thứ ấy
 Phải chăng chừa rượu hoăc chừa...Bà.  

                                                                h/t.