Văn Cô Đôi Thượng , Ba Giá Dâng Văn - Biểu Diễn Hầu Đồng Cực Hay