Văn Chầu Bà Đệ Tam Thoải Cung - Hát Văn Khắc Tư , Trọng Quỳnh