Vở Chèo cổ - Quan Âm Thị Kính , Biểu Diễn Nhà Hát Chèo Hà Nội