TỬ VI 2014

Thấm thoát trôi đi chẳng có còn
Bao nhiêu ngày nữa tới sang năm
Rắn đi ngựa tới ,Xuân lại tới
Thấu cảnh sự Đời thật cỏn con...      H/T...