Những bức ảnh trong sinh hoạt thường ngày của ông Trần Bảo Hải ( sưu tầm - ông TRẦN BẢO HẢI )The photographs in the daily activities of Hai Tran (collected by Hai Tran)

NHỮNG BỨC HÌNH KỶ NIỆM -ANNIVERSARY photos

 

 

BỨC ẢNH KỶ NIỆM CHỤP Ở CU BA – ( NGÀY CƯỚI  CỦA  EILEE )Commemorative photos taken in Cuba - (EILEE wedding day)

 photo Untgvdbitled-1copy_zps13fb4b82.jpg

 

BỨC ẢNH KỶ NIỆM CHỤP Ở CU BA – ( NG ÀY CƯỚI  CỦA  EILEE ) Commemorative photos taken in Cuba - (EILEE wedding day)

 photo Untitled-1copyjpg12_zps98ff1452.jpg

BỨC ẢNH KỶ NIỆM CHỤP Ở CU BA – ( NG ÀY CƯỚI  CỦA  EILEE ) Commemorative photos taken in Cuba - (EILEE wedding day)

 photo Untitled-1copypsdu8jh_zpscea4b722.jpg

BỨC ẢNH KỶ NIỆM CHỤP Ở CU BA – ( NG ÀY CƯỚI  CỦA  EILEE ) Commemorative photos taken in Cuba - (EILEE wedding day)

 photo Untgcvbitled-1copy_zpsb0c1bbbd.jpg

 photo Untitled-1copypsd588_zps7b2090fd.jpg

 photo photo3_zps69a05620.jpg

 

 

 

BỨC ẢNH KỶ NIỆM (ÔNG BÀ HẢI  HƯƠNG )Commemorative photos

 

 

BỨC ẢNH JONHTRAN & ANN ETRAN  ( THỬ  MÁY QUAY PHIM ) PHOTOS ETRAN JONHTRAN & ANN (TEST Camcorders)

 photo Untitled-1copy_zpsebb3797b.jpg

BỨC ẢNH JONHTRAN & ANN ETRAN  ( THỬ  MÁY QUAY PHIM ) PHOTOS ETRAN JONHTRAN & ANN (TEST Camcorders)

 photo Untgvbitled-1copy_zpsc1d9bc71.jpg

 

 

 

 

BỨC ẢNH  CHỤP 12/11/2013 TẠI CUBA -ETHAN-DOWIN-KAYLA-MONRAYDIEN - Photographs in Cuba 11/12/2013

 photo Untgvbitfled-1copy_zps37f8fc72.jpg

 

 

BỨC ẢNH  MÙA THU CANADA 2012 - PHOTOS OF CANADA FALL 2012

 photo d45Untitled-1copy_zps8057e240.jpg

 

 

 

 

 

 photo image012_zps0ae172f5.jpg

BỨC ẢNH  ( BÀ HƯƠNG )  MÙA XUÂN CANADA - PHOTOS (Miss Huong ) SPRING CANADA

 photo 45j_zps5b72b0de.jpg

 photo Untitled-cf1copy_zps3f5ffa40.jpg

 

 

MR HAITRAN & MR HAOTRAN

 photo Untgvbitled-1copyjpv_zps210542e2.jpg

 

 photo photo4_zps7b3b7ba4.jpg