Ngâm Thơ - Chương Trình Tiếng Thơ Đăc Sắc -Hai Sắc Hoa Tigon - 1995