Kỷ niệm

Kỷ niệm một chuyến Vân cô,
Vơ bao nhiêu thứ đem về tặng ai
Em nay đang ở Địa đàng
Chỉ mong em được gặp chàng mà thôi
Bài này làm kiểu Bush,
Tre,che bao nhiêu thứ ở đời..khổ đau..H/T