Giới Thiệu những bức ảnh 3 D ( Mr HaiTran) Introducing the 3-D images

Calgary cảnh Hoàng Hôn - Ảnh 3D Mr Hai Tran- Calgary sunset - 3D Pictures - Mr. Hai Tran

 photo photo_zpsf1d349f9.jpg

 

Calgary zoo light 3-d Mr: hai tran

 photo photo6_zps7068d13d.jpg

 

Calgary zoo light 3-D hai tran

 photo photo_zpseb1eeb85.jpg

 

Calgary Winter 3-d Mr: hai tran

 photo photo2_zps1335175f.jpg

Calgary Winter 3-d Mr: hai tran

 photo fewfwyu341_zpse0dfe7fd.jpg

Calgary Winter 3-d. Mr: hai tran

 photo photo12_zps9a613f6e.jpg

 

3-d Mr : hai tran

 photo IMG_0027_zpsf44fb9fd.jpg

 

Nhìn Hoa Hoa muốn nói - Looking at the United States wanted to say-3D image - Mr. Hai Tran

 photo photo10_zps8a2cc0f8.jpg

 

Nhìn Hoa Hoa muốn nói - Looking at the United States wanted to say-3D image - Mr. Hai Tran

 photo photo7_zpsdfdef581.jpg

 

Nhìn núi , Núi nghiêng mình , Nhìn nước , nước ngừng chảy ! Looking mountains, Mount leaning, water view, water stopped flowing! - 3D Picture - Mr. Hai Tran

 photo photo5_zpse28c5167.jpg

Nhìn núi , Núi nghiêng mình Looking mountains, Mount leaning - 3D image - Mr. Hai Tran

 photo photo2_zps2389ad8e.jpg

 

Nhìn nước ,nước ngừng chảy , nhìn mây , mây ngừng trôi ! Overlooking the water, the water stops flowing, looking at the clouds, clouds stopped! - 3D Pictures - Mr. Hai Tran

 photo photo2_zps2389ad8e.jpg

 

 

Nhìn mây, mây ngừng trôi , cỏ cây muôn vật biết im lặng đón chào ! Look at the clouds, clouds stopped, knowing all things plants silenced welcome! ! - 3D Pictures - Mr. Hai Tran

 photo photo13_zpsfd1537ac.jpg

Nhìn mây, mây ngừng trôi  Look at the clouds, clouds stopped! - 3D Pictures - Mr. Hai Tran

 photo IMG_0038_zpsd3d1219e.jpg

 

canada

 photo photo15_zps97c32987.jpg

 

Panama colambia 2012

 photo photo14_zpsc9fbe835.jpg

 photo photo4_zps74154b78.jpg