Giới thiệu một số bức ảnh du lịch biên giới Mỹ & Mexico của ông Trần Bảo Hải- Cùng Một số hình ảnh Mùa Xuân Canada - Introduce some travel photos U.S. & Mexico border Hai Trani-Along Some photos Spring Canada

tranthanhtuan83hangcap's bac hai 3-2014 album on Photobucket

 photo photo1_zps2bc8c03a.jpg

 photo 1EA3nh2_zps75058f46.jpg

 photo 1EA3nh_zps3fc528d5.jpg

 photo 1EA3nh_zpsd8bb5f4d.jpg

 photo 1EA3nh8_zpsadfbf3b7.jpg

 photo 1EA3nh5_zpsf56f9833.jpg

 photo 1EA3nh4_zps8a3563da.jpg

 photo 1EA3nh9_zpse4d21304.jpg

 photo 1EA3nh6_zps0e672fbd.jpg

 photo 1EA3nh10_zps5d2ca717.jpg

 photo photo1_zps1021c156.jpg

 photo photo_zps00ab7d84.jpg

 photo photo2_zpsca492434.jpg

 photo photo8_zps8473287c.jpg

 photo photo7_zps83ae1a85.jpg

 photo photo5_zps1b5c7fa8.jpg

 photo photo10_zpse85c84a2.jpg

 photo photo12_zps63636276.jpg

 photo photo14_zps6bf6ba47.jpg

 photo photo11_zps115f969c.jpg

Canada Ngày 21 tháng 3 mới bắt đầu vào mùa xuân.  (Hao Tran sưu tầm )

 
Mùa xuân đang đến - Spring is coming
 
beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful   spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful 
 spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring beautiful spring

 

Tên: Giới thiệu một số bức ảnh du lịch biên giới Mỹ & Mexico của ông Trần Bảo Hải- Cùng Một số hình ảnh Mùa Xuân Canada - Introduce some travel photos U.S. & Mexico border Hai Trani-Along Some photos Spring Canada

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới