Code xem địa chỉ IP, thông tin của máy truy cập blog

(Có thể post vào widget bất kỳ ở trên blog)

<img src="http://www.wieistmeineip.de/ip-address">