Code tiện ích của Lịch Bloc Âm-Dương+Đồng hồ

<center><h3><b><font face=times new roman color="#ee00ff" size="3">Lịch(Dương-Âm) 2013<br />TẠO BỞI MINH LƯƠNG </font></b></h3></center> <center><embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess='never' src="http://dl.dropbox.com/u/652762/Cho%20blog/Anh/Lich-Am-Duong---3-Cau-Nen.swf? wmode="transparent" width="200" height="288"></embed> </center>

Lịch(Dương-Âm) 2013
TẠO BỞI MINH LƯƠNG

Đồng hồ, lịch flash cho blog

 
                                                         Đồng hồ, lịch flash cho blog 
Hôm nay, Thi Hồng chia sẻ cùng các bạn một số mẫu lịch và đồng hồ flash mà Thi Hồng tạo ra từ trang web Alimama. com. Dưới mỗi hình là đoạn code HTML tương ứng, các bạn có thể đưa vào “Thêm tiện ích HTML/Javacript” (như trong blogspot) hoặc đưa vào “Nguồn bên ngoài” (như trong blog yahoo)…: 

<embed height="345" width="250" flashvars="bannerWidth=250&bannerHeight=345&bannerSID=http://img3.tbcdn.cn/tfscom/T1zMZ8XiNXXXXgzXjX.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=34612432&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="34612432" id="34612432" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20121219" type="application/x-shockwave-flash"/></embed>


<embed height="350" width="250" flashvars="bannerWidth=250&bannerHeight=350&bannerSID=http://img2.tbcdn.cn/tfscom/T11S37XaFaXXXgzXjX.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=34612686&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="34612686" id="34612686" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20121219" type="application/x-shockwave-flash"/></embed>


<embed height="300" width="250" flashvars="bannerWidth=250&bannerHeight=300&bannerSID=http://img2.tbcdn.cn/tfscom/T1aCM6Xf0fXXXgzXjX.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=34613997&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="34613997" id="34613997" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20121219" type="application/x-shockwave-flash"/></embed>


<embed height="350" width="250" flashvars="bannerWidth=250&bannerHeight=350&bannerSID=http://img3.tbcdn.cn/tfscom/T1D277XjVbXXXgzXjX.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=34614184&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="34614184" id="34614184" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20121219" type="application/x-shockwave-flash"/></embed>


<embed height="350" width="250" flashvars="bannerWidth=250&bannerHeight=350&bannerSID=http://img3.tbcdn.cn/tfscom/T154.7XiJcXXXgzXjX.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=34614243&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="34614243" id="34614243" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20121219" type="application/x-shockwave-flash"/></embed>

 

Code Đồng Hồ - Lịch Vạn Niên cho blog

 
<div class="content"><center><embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/162/Don_xuan2.swf" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"width="190" height="253"></embed></center></div>