Chương Trình Tiếng Thơ - Người Hàng Xóm , 1996 ( 7 Bài Thơ Rất Hay & Cảm Động )