Chương Trình Thơ Nhạc Giao Duyên -1998 Đặc Biệt - Tà Áo Tím