Các bức ảnh đầu tiên của người Pháp ở Việt Nam - sưu tầm bởi ông HaoTran -The first shots of the French in Vietnam - his collection by HaoTran

 

Các bức ảnh đầu tiên của người Pháp ở Việt Nam
 
 
Sĩ phu Bắc kỳ (Lettrés annamites) ảnh của bác sĩ quân y Charles-Édouard Hocquard. Tonkin 1883-1886. Nguồn : Thư viện Quốc gia Pháp (Bibliothèque Nationale de France)
Sĩ phu Bắc kỳ (Lettrés annamites) ảnh của bác sĩ quân y Charles-Édouard Hocquard. Tonkin 1883-1886. Nguồn : Thư viện Quốc gia Pháp (Bibliothèque Nationale de France)
Kể từ ngày 20 tháng Ba cho đến 20 tháng Năm năm 2014, Viện Lưu trữ Quốc Gia (Archives Nationales) tổ chức cuộc triển lãm với tựa đề ‘‘Quan hệ Việt-Pháp qua bốn thế kỷ’’. Sau khi được trưng bày ở Hà Nội và Sài Gòn, nay cuộc triển lãm được đưa sang Paris, trong khuôn khổ chương trình Năm Việt Nam tại Pháp.
Cuộc triển lãm miễn phí của Viện Lưu trữ Quốc Gia Pháp với sự bảo trợ của Viện hàn lâm Khoa học Hải ngoại Pháp gồm hai phần : phần đầu là các đoạn video thu hình từ những tấm panneaux từng được trưng bày ở Hà Nội và Viện bảo tàng Mỹ thuật ở Sài Gòn. Phần thứ nhì có thể được xem như bổ sung cho phần đầu, gồm 150 bức ảnh chụp của những người Pháp từng đặt chân đến Việt Nam vào thế kỷ XIX.
Các nhà ‘‘nhiếp ảnh’’ Pháp, tiêu biểu nhất là Emile Gsell (1838-1879), Gustave Ernest Trumelet-Faber (1852-1916), Charles-Edouard Hocquard (1853-1911), Aurélien Pestel (1855-1897), Firmin-André Salles (1860-1929), Pierre Dieulefils (1862-1937) … đã thu vào ống kính những hình ảnh về Việt Nam dưới nhiều góc độ : danh lam thắng cảnh, nếp sống sinh hoạt, văn hóa xã hội, đất nước con người.
Chị Loan de Fontbrune là chuyên gia đặc trách việc tổ chức và điều hành cuộc triển lãm tại Paris. Chị đã từng làm việc với hai viện bảo tàng châu Á nổi tiếng của Paris là bảo tàng Guimet và bảo tàng Cernuschi. Lần này, chị có nhiệm vụ tuyển lựa 150 tấm ảnh chụp trong số hàng ngàn bức ảnh đầu tiên mà người Pháp đã thực hiện tại Việt Nam. Chị Loan de Fontbrune là khách mời của chương trình văn hóa hàng tuần của ban Việt ngữ RFI.
***
Các thông tin liên quan đến các cuộc triển lãm :
‘‘Quan hệ Việt-Pháp qua bốn thế kỷ’’ : Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales - CARAN, 11 rue des Quatre-Fils 75003 Paris, từ 20/03 đến 20/05/2014. Vào cửa miễn phí từ 10 giờ đến 17giờ 30, ngoại trừ thứ Bảy và Chủ Nhật.
Triển lãm "Objectif Vietnam", ảnh chụp Việt Nam vào thế kỷ XX của trường Viễn Đông Bác Cổ tại viện bảo tàng Cernuschi, 7 avenue Velasquez 75008 Paris,  từ 14/03 đến 29/06/2014 
Hội thảo quốc tế "De l'Indochine coloniale au viet Nam actuel" (Từ thuộc địa Đông Dương đến Việt Nam hiện thời) với sự tham gia của các trường đại học Paris IV, Lyon III và dậi học Nantes, từ 20/03 đến 22/03/2014.

 

The first shots of the French in Vietnam
Listen ( 12:51 )
 
 
Northern elites period ( Lettres annamites ) images of military doctor Charles - Édouard Hocquard . Tonkin 1883-1886 . Source : National Library of France ( Bibliothèque Nationale de France )
Northern elites period ( Lettres annamites ) images of military doctor Charles - Édouard Hocquard . Tonkin 1883-1886 . Source : National Library of France ( Bibliothèque Nationale de France )
Tuan Discussion
From 20 March until 20 May 2014, National Archives ( Archives Nationales ) organized an exhibition titled '' Vietnam - France relations over four centuries .'' After being exhibited in Hanoi and Saigon , this exhibition were taken to Paris , in the framework of the Year of France in Vietnam .
The free exhibition of the National Archives with the patronage of the French Academy of Sciences for Overseas France consists of two parts: the first part is the video recording from the plate PANNEAUX been exhibited in Hanoi and Institute Museum of Fine Arts in Saigon . The second part can be viewed as complementary to the first part , consisting of 150 photographs of French people ever set foot in Vietnam in the nineteenth century .
'' '' The French photographer , is the most typical Emile Gsell (1838-1879) , Ernest Gustave Trumelet - Faber (1852-1916) , Charles - Edouard Hocquard (1853-1911) , Aurélien Pestel (1855-1897) , Firmin - André Salles (1860-1929) , Pierre Dieulefils (1862-1937) ... has retractable lens images of Vietnam in many ways : scenic , lifestyle activities , socio-cultural , country and people .
She Loan de Fontbrune expert in charge of organizing and managing exhibitions in Paris . She has worked with two Asian museum of Paris 's famous museums and Guimet Museum Cernuschi . This time , she is responsible for selection of 150 photographs of thousands of photos of the French first made ​​in Vietnam . She Loan de Fontbrune a guest of the cultural program of weekly initial RFI Vietnamese language .
***
The information related to the exhibition :
'' Vietnam - France relations through four centuries '': Centre d' accueil et de recherche des Archives nationales - CARAN , 11 rue des Quatre - Fils 75 003 Paris , from 20 / 03 to 05/20/2014 . Admission is free from 10 hours to 17 hours 30 , except Saturday and Sunday .
Exhibition " Objectif Vietnam " , Vietnam shots into the twentieth century in the Far Orient Cernuschi museum , 7 avenue Velasquez 75008 Paris , from 14 / 03 to 06/29/2014
International Conference " De l' Indochine Coloniale actuel au Vietnam " ( From Indochina to Vietnam currently ) with the participation of the University of Paris IV , University of Nantes and Lyon III , 20 / 03 to 03.22.2014 .