Bà cô tổ của dòng họ là ai ?


Nhiều người đã được biết và tiếp xúc với bà Tổ Cô của dòng họ qua việc gọi Hồn, nhưng có người vẫn không rõ mối quan hệ như thế nào và tại sao lại gọi là bà Tổ cô. 


Nay giải thích như sau:
Tổ ở đây là Tổ tiên, nghĩa là Gia tiên Tiền tổ
Cô là người phụ nữ chưa lấy chồng .


Vậy Cô Tổ được hiểu là :
Hội Đồng Gia tiên Tiền tổ đề cử ra một người nữ có nhiệm vụ trông nom, theo dõi, để ý các công, các việc của họ hàng, của các con, các cháu ở trên cõi Trần. Người đó được gọi là bà Tổ Cô.


Người đảm nhận cương vị bà Tổ Cô phải thỏa mãn hai điều kiện:
1.Là người nữ, chưa lấy chồng, bị mất khi còn trẻ tuổi.
2.Vong linh ở nơi cõi Âm có duyên tu tập theo đạo Mẫu hoặc theo đạo Phật.


Nói về mối quan hệ thì có thể đối với người này bà Tổ Cô ở đời thứ tư ( Gọi là Cụ - Tứ đại), nhưng đối với người khác thì bà Tổ cô có thể chỉ là em gái của Bố (gọi là Cô). Với người khác nữa quan hệ có thể chỉ gọi bằng Bác. Hoặc xa hơn nữa thì bà Tổ cô có thể đã thuộc đời thứ 6,7 ( Lục, Thất đại)...vv.


Nhưng dù mối quan hệ thế nào đi nữa thì cũng vẫn gọi chung là bà Tổ Cô.