ĂN CHAY (sáng tác HT)

ĂN CHAY (sáng tác HT)

ĂN CHAY (sáng tác HT)

16/12/2013 21:47

             Ai bảo ăn chay là khổ

           Ăn chay vui lắm chứ!!
                  ************

 Ăn chay thân thể nhẹ nhàng

Mai sau ta tới Thiên đàng như không  

 Giữ được giới sát sinh từ đó

 Là giới đầu Đức Phật đề ra
 Còn thêm 4 giới ta bà,

Không Trộm, không cướp,thật là an vui

 Lai thêm  3  giới tiếp liền

 Tà Dâm địa ngục mở đường đón ta

 Không nói rối,muôn người Quý mến

 Không rượu chè để khỏi loạn tâm

 Sớm khua ta quyết chuyên cần..

 vô sơ Đắc... thế mà đắc!!!