THƠ

2013-12-09 21:33

 Th¬ Tù Trµo

 

Hoa ViÖt anh vèn mét nhµ

b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn  ®· tham gia

Lu«n lu«n c«ng t¸c kh«ng ngõng viÖc

ThÊm tho¸t n¨m nay tuæi ®· giµ

 

 ThÊm tho¸t n¨m nay tuæi ®· giµ

L¬ m¬ thÇn bÖnh vèn th¨m qua

Vun vít trong lßng t¬ mäi lèi

ViÖc ngoµi x· héi ,viÖc trong nhµ

 

ViÖc ngoµi x· héi ,viÖc trong nhµ

®Êu tranh t­ t­ëng b­íc ®­êng xa

Sao cho  trong Êm ngoµi ªm ®­îc

Còng ph¶i tham gia , d¸m kÓ giµ

 

Còng ph¶i tham gia , d¸m kÓ giµ

Cho trßn nhiÖm vô míi lµ ta

Võa n¨m nh©n khÈu sao no ®ñ

Gi÷ ®­îc gia truyÒn nèi nghiÖp cha .

 

 

                      Trần Bảo Như

Th¬ Chèng Mü

 

 

 Gím thay Mü DiÖm nã g©y ®­êng

Ngo¹i c¶m dÇn dµ ®Õn néi th­¬ng

Phñ t¹ng ®iÒu hoµ cho khoÎ m¹nh

Khö phong trõ ®éc ®ñ nhiÒu ph­¬ng.

 

 

Th¬ Chóc TÕt

 

 

Hoa ®µo ®ua në mõng xu©n

Chóc nhau vui m¹nh hoµb×nh

Chóc nhau c«ng t¸c tiÕn hµnh m¹nh thªm

                                      

                            Xu©n 1961

 

 

 

 

 

 

 

 

§«ng Y – Chèng Mü

 

§«ng T©y kh¨ng khÝt mèi Liªn T©m

Ch¼ng sî Hoa Kú giãng Ngo¹i S©m

B¸ch Hîp s­u tÇm gom kÕ ho¹ch

T©m ThÇn æn ®Þnh ®óng ph­¬ng ch©m

Dao cÇu chÐm cæ qu©n « t¹c

ThuyÒn t¸n dõ x­¬ng lò Lôc D©m

Nam B¾c §­¬ng Quy nÒn thÊng nhÊt

Liªn KiÒu x· héi tiÕng vang Çm .

                                             1962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th¬ – Chèng Ph¸p

 

Çm Çm nghe tiÕng gäi non s«ng

H¨ng h¸I qu©n d©n quyÕt mét lßng

GËy tÇy , gi¸o m¸c , ra c«ng ®¸nh

§¹i b¸c ,tµu bay , ch¼ng hµi hïng

KÕt côc §iÖn Biªn vang tiÕng næ

ViÖt nam næi tiÕng kh¾p T©y §«ng

        

                         TrÇn B¶o nh­  - 1959