GIÁO HUẤN

2013-12-09 21:28

Giáo Huấn                                                                                                   

   Nhớ ơn tổ ấm sinh thành

Có cây ,có gốc ,có cành ,có hoa

   Nhớ ngày mười ba tháng ba

Là ngày sinh nhật ngày ta ra đời

  Năm nay tuổi ngoài sáu mươi

Con con cháu cháu vui trong một nhà

  Anh em trên thuận dưới hòa

Đến xuân trường thọ là ta vui lòng

  Nay nhân gió mát trăng trong

Ta đây khuyên nhủ mấy dòng vân vân

  Ở cho có nghĩa có nhân

Đem câu đạo đức suy gần rộng ra

 Vì người , người lại vì ta

Thân yêu đoàn kết mới là nhân sinh

  Mà trong kinh tế gia đình

Đừng nên lãng phí coi khinh của đời

  Chi tiêu vừa đủ thì thôi

Vung tay quá trớn lỡ rồi tay không

 Phải nên tính toán từng đồng

Điều hòa vừa đủ , phải trông mà làm

  Vệ sinh gìn giữ an toàn

Lau chùi  sạch sẽ hong quang cửa nhà

  Thể thao thể dục mọi khoa

Ngày ngày luyện tập để mà dưỡng thân

  Sớm khuya văn hóa chuyên cần

Gia công học tập , dần dần tiến lên

  Tòng quân nghĩa vụ dân quyền

Giữ nhà , giữ nước , giữ miền đất đai

  Góp công , góp sức ,góp tài

Bên trong có ấm thì ngoài mới êm

  Gia phong con giữ lấy nề

Mọi điều giáo dục kể nên còn dài

   Ta nay tóm tắt mầy lời

Khuyên con , con chớ bỏ ngoài lỗ tai .

                                    

                                   Trần Bảo Như -  1964