Các Nhánh Của Chuyên Mục * Thế Giới Đó Đây

Khoa Học  Công Nghệ   Phong Tục Tập Quán

Máy Hái Quả Anh Đào ( sưu tầm bởi ông Hảo Trần ) Cherry harvesting   

Máy Hái Rau ( sưu tầm bởi ông Hảo Trần ) Cosechadoras Autopropulsadas HORTECH - 2